REGULAMIN UDZIELANIA BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH I OBYWATELSKICH

Przepisy ogólne

§ 1

Regulamin udzielania porad prawnych i obywatelskich, zwany dalej Regulaminem, określa:

 • 1. Zasady działania Biura Porad Obywatelskich w Garwolinie oraz Terenowych Punktów Doradczych w Górznie i Pilawie utworzonych w ramach projektu „Z Biurem Porad Obywatelskich – świadomie i aktywnie w nową jakość życia – edycja II+” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • 2. Zakres i sposób udzielania porad prawnych i obywatelskich przez doradców i prawników
 • 3. obowiązki i uprawnienia doradców, prawników oraz klientów Biura Porad Obywatelskich i Terenowych Punktów Doradczych
 • § 2

  W rozumieniu niniejszego regulaminu n. w. terminy oznaczają:

  • 1. Projektodawca – Stowarzyszenie POMOCNA DŁOŃ w Garwolinie
  • 2. Projekt – projekt p.n. „Z Biurem Porad Obywatelskich – świadomie i aktywnie w nową jakość życia – edycja II+” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
  • 3. Porada prawna – udzielona ustnie lub telefonicznie konkretna informacja zawierająca stan faktyczny i prawny sprawy przedstawionej przez interesanta w oparciu o dostarczone przez niego dane, dokumenty i inne materiały związane z tą sprawą. W zakres porady prawnej wchodzi również pomoc w opracowaniu dokumentów.
  • 4. Porada obywatelska - udzielona ustnie lub telefonicznie informacja o przysługujących osobie korzystającej z porady prawach i obowiązkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Polega on na wyszukiwaniu w posiadanych zasobach informacji różnych możliwości rozwiązania problemu, przedstawieniu klientowi możliwych rozwiązań i ich konsekwencji, wsparciu klienta w dokonaniu wyboru sposobu postępowania z poszanowaniem jego samodzielności w podejmowaniu decyzji, w razie potrzeby sporządzaniu wspólnie z klientem planu działania.
  • 5. Informacja prawna - udzielona ustnie lub telefonicznie informacja o obowiązującym w Polsce prawie i praktyce jego stosowania a w szczególności podanie i zinterpretowanie stosownych w sprawie przepisów, przekazanie wzorów pism procesowych, broszury informacyjnej, ulotki.
  • 6. Informacja obywatelska – udzielona ustnie lub telefonicznie informacja wskazująca specjalistę, instytucję lub właściwą organizację do załatwienia zgłaszanej przez interesanta sprawy, wyjaśnienie obowiązującego trybu postępowania i podstawowych pojęć, wskazanie przepisów mających zastosowanie w sytuacji klienta.
  • 7. Doradca – osoba fizyczna zatrudniona przez Projektodawcę do udzielania bezpłatnych porad obywatelskich w ramach Projektu.
  • 8. Prawnik – osoba fizyczna z wykształceniem prawniczym zatrudniona przez Projektodawcę do udzielania bezpłatnych porad prawnych w ramach Projektu.
  • 9. Siedziba BPO – Biuro Porad Obywatelskich w Garwolinie ul. Zgoda 2
  • 10 Punkt Doradczy – Punkt Doradczy w Górznie i Pilawie utworzone w ramach Projektu
  § 3
  • 1. Projekt „Z Biurem Porad Obywatelskich – świadomie i aktywnie w nową jakość życia – edycja II+” realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocna Dłoń a współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w okresie od 01.06.20011 do 31.12.2012r.
  • 2. Obszar realizacji projektu – Garwolin, Pilawa, Górzno, powiat garwoliński
  • 3. Porady obywatelskie i prawne udzielane są zarówno w siedzibie BPO w Garwolinie jak i w Punktach Doradczych w Pilawie i Górznie według ustalonego harmonogramu.
  § 4
  • 1. Regulamin ma charakter aktu wewnętrznego
  • 2. Regulamin jest podany do publicznej wiadomości
  § 5
  • 1. Z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich mogą korzystać osoby fizyczne, zamieszkałe w Garwolinie, Pilawie, Górznie oraz pozostałych gmin powiatu garwolińskiego.
  • 2. Interesanci z powiatu garwolińskiego mają równe szanse w dostępie do oferty Biura Porad Obywatelskich.
  • 3. Priorytetowo mogą zostać potraktowane osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i finansowej, beneficjenci Ośrodków Pomocy Społecznej.
  § 6

  Porady prawne i obywatelskie udzielane będą zgodnie z zasadami:

  • 1. bezpłatności - świadczone porady są bezpłatne;
  • 2. bezstronności - osoba udzielająca porady nie kieruje się własnymi opiniami, przekonaniami i wartościami, nie ocenia Klienta i jego działań oraz nie angażuje się po żadnej ze stron konfliktu;
  • 3. poufności - zapewnienie zachowania tajemnicy o fakcie pobytu Klienta w BPO jak i o udzielonych informacjach;
  • 4. niezależności - osoba udzielająca porady nie kieruje się interesem kogokolwiek, tylko dobrem samego Klienta;
  • 5. aktualności i rzetelności informacji - informacje są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz z aktualną ofertą instytucji i organizacji działających na rzecz obywateli;
  • 6. samodzielności Klienta - osoba udzielająca porady nie może podejmować decyzji za Klienta, podaje tylko istniejące możliwości rozwiązania jego problemu. Klient sam dokonuje wyboru działania;
  • 7. powszechności dostępu mieszkańców Garwolina i powiatu garwolińskiego
  § 7

  Zakres i warunki poradnictwa obywatelskiego i prawnego

  • 1. Porady prawne i obywatelskie udzielane są w sprawach:
  • 1.1. Mieszkaniowych
  • 1.2. Rodzinnych
  • 1.3. Świadczeń socjalnych
  • 1.4. Świadczeń z ubezpieczenia społecznego zatrudnienia i bezrobocia
  • 1.5. Własności
  • 1.6. Spadków i dziedziczenia
  • 1.7. Pozbawienia wolności
  • 1.8. Niepełnosprawności
  • 1.9. Finansów
  • 1.10. Obywatela i instytucji – urzędu, sądu
  • 2. Biuro Porad Obywatelskich zapewnia odpowiednie warunki lokalowe jak również odpowiednią kadrę doradczą w celu pełnej realizacji poradnictwa obywatelskiego i prawnego.
  • 3. Treść porady udzielanej klientowi oparta jest o przedstawiony przez niego stan faktyczny sprawy i przedłożone dokumenty. Nieujawnienie lub zatajenie wszelkich informacji faktycznych i prawnych może skutkować tym, że porada nie będzie adekwatna do istniejącego problemu. BPO nie ponosi odpowiedzialności za udzielenie porady odpowiadającej na problem przedstawiony przez klienta niezgodnie z prawdą.
  • 4. Biuro Porad Obywatelskich w Garwolinie nie świadczy zastępstwa procesowego, w szczególności nie podejmuje żadnych działań w imieniu i na rzecz klienta przed sądami lub organami administracji. Podejmując działanie w swojej sprawie, klient czyni to we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.
  • 5. Biuro Porad Obywatelskich nie wskazuje i nie poleca klientom żadnych kancelarii komercyjnych świadczących usługi płatne.
  • 6. Biuro nie udziela żadnej gwarancji, że skorzystanie z udzielonych porad i informacji interesant osiągnie pożądane rezultaty. Biuro Porad Obywatelskich w Garwolinie nie ponosi odpowiedzialności prawnej za skutki wynikłe z udzielonej porady. Klient na własną odpowiedzialność korzysta z usług BPO.
  • 7. BPO nie sporządza pisemnych pozwów, prywatnych aktów oskarżenia, apelacji, zażaleń odpowiedzi na pozew, odwołań, skarg konstytucyjnych oraz skarg do Trybunału Konstytucyjnego.
  § 8

  Procedura udzielania porad prawnych i obywatelskich

  • 1. Chcąc skorzystać z porady Biura Porad Obywatelskich w Garwolinie należy wcześniej ustalić termin spotkania. Można to zrobić telefonicznie lub osobiście w biurze.
  • 2. W Terenowych Punktach Doradczych w Pilawie oraz w Górznie po poradę przychodzi się bezpośrednio, bez wcześniejszego rejestrowania się.
  • 3. Przed poradą każdy interesant powinien zapoznać się z Regulaminem Udzielania Porad
  • 4. Klienci nie zapisani na poradę przyjmowani są tylko w wyjątkowych sytuacjach (np. zobligowani terminem pism urzędowych, sądowych). W innym przypadku klient zostanie umówiony na najbliższy wolny termin.
  • 5. W przypadku, gdy porada wymaga ponownego spotkania, doradca lub prawnik umawia klienta na kolejny termin.
  • 6. Każda porada jest dokumentowana w Karcie Sprawy.
  • 7. Klient zobowiązany jest do przekazania niezbędnych danych do wypełnienia Karty Sprawy.
  • 8. W przypadku, gdy klient chce zachować anonimowość, może podać tylko imię i pierwszą literę nazwiska oraz nazwę gminy w której mieszka.
  • 9. Zarówno doradca jak i prawnik udzielają porad tylko zgodnie z zgłoszonym zakresem tematycznym
  • 10. Prawnicy i doradcy nie udzielają porad, które ułatwiałyby popełnienie przestępstwa albo umożliwiałyby uniknięcie odpowiedzialności karnej za przestępstwo popełnione w przyszłości
  • 11. W trakcie porady, Klient powinien udostępnić doradcy lub prawnikowi do wglądu dokumenty i informacje mające wpływ na właściwą ocenę problemu i co się z tym wiąże udzielenie rzetelnej porady. Doradca i prawnik nie zatrzymują ani nie przechowują oryginalnych dokumentów. Z oryginałów korzystają jedynie w obecności klienta.
  • 12. W przypadku, gdy Klient swoją postawą wyraża lekceważenie wobec prawnika lub doradcy, gdy zachowuje się wobec nich w sposób agresywny BPO może odmówić udzielenia porady
  • 13. BPO może również odmówić udzielenia porady w przypadku, gdy Klient umawia się na poradę i nie zgłasza się w umówionym czasie.
  • 14. Wszelkie dane uzyskane podczas udzielania porad odnoszące się do klienta są informacjami poufnymi i objęte są zakazem ich upubliczniania i przetwarzania. Wyjątek stanowią dobrowolne dane, które przetwarzane są wyłącznie w celu ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości.
  • 15. Po udzielonej poradzie klient dobrowolnie wypełnia anonimową ankietę „Poziom zadowolenia klienta”, którą należy wrzucić do skrzynki znajdującej się w poczekalni biura.
  § 9

  Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania BPO oraz Punktów Doradczych mogą być kierowane w formie pisemnej do Prezesa Stowarzyszenia POMOCNA DŁOŃ prowadzącego BPO.

  § 10

  Postanowienia końcowe

  • 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2011 r.
  • 2. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym momencie realizacji projektu.
  • 3. Dokumentacja projektu znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia POMOCNA DŁOŃ ul. Zgoda
  • 2, 08-400 Garwolin
  • 4. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu www.bpo-garwolin.pl.
  Prezes Stowarzyszenia POMOCNA DŁOŃ Garwolin dn. 01.06.2011r.