Z Biurem Porad Obywatelskich – świadomie i aktywnie w nową jakość życia – edycja II+

Zakończyliśmy projekt,, Z Biurem Porad Obywatelskich – świadomie i aktywnie w nową jakość życia – edycja II+”, którego głównym celem było zwiększenie udziału mieszkańców powiatu garwolińskiego znajdujących się w trudnej sytuacji, zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych społecznie, w samodzielnym rozwiązaniu swoich problemów oraz zwiększenie dostępności bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich i podniesienie świadomości prawnej i obywatelskiej w okresie od 01.06. 2011r do 31.12.2012r.

Aby ten cel osiągnąć wyznaczono cele szczegółowe i określono konkretne działania w ściśle określonym czasie, prowadzące do ich realizacji. W ramach projektu znacznie zwiększono czas pracy Biura Porad Obywatelskich w Garwolinie przy ul. Zgoda 2 z 8 godz. tygodniowo do 43 godz. tygodniowo, co przełożyło się na większą ilość obsłużonych interesantów i udzielonych porad oraz znacznie skróciło czas oczekiwania na poradę. Porad udzielało: trzech doradców, psycholog, radca prawny, adwokat. Biuro Porad Obywatelskich było czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od godz. 9.30 do 18.00 oraz w środę od godz. 9.30 do 18.30.

Przyjęto, że miernikami stopnia realizacji w/w celu jest ilość udzielonych porad i informacji obywatelskich, ilość interesantów, liczba godzin pracy biura a więc czasu przeznaczonego do dyspozycji zainteresowanych klientów. I tak w pierwszym roku realizacji projektu udzielono 862 porady dla 803 klientów (planowano 750). Biuro pracowało przez 1274 godziny. W ten sposób rozwiązano problem braku dostępu mieszkańców wsi i gmin powiatu garwolińskiego oraz miasta Garwolin do bezpłatnej porady obywatelskiej i prawnej. Osoby nie mogące sobie poradzić z dotykającymi ich problemami, nie znający swoich praw, zagrożeni wykluczeniem społecznym, wykluczone społecznie w związku z niską świadomością prawną przy pomocy doradców rozwiązali problemy z którymi nie mogli sobie wcześniej poradzić. To wzmocniło w nich poczucie podmiotowości, przyczyniło się do wzrostu aktywności w podejmowaniu działań zmierzających do poprawy ich sytuacji, i wielu przypadkach zapobiegło wykluczeniu społecznemu. Przez cały okres trwania projektu koordynator prowadził ciągły monitoring w zakresie jakości pracy biura i udzielanych porad w oparciu o karty klienta, ankiety, notatki doradcy, obserwację. Dwa razy w roku 2011 (07.09.2011r, 03.10.2011r.) oraz trzy w roku 2012 (01.02.2012; 01.06.2012; 01.10.2012) odbyły się posiedzenia zespołu doradczego, na którym były omawiane sprawy związane z realizacją projektu. W trakcie tych posiedzeń prowadzone były również czynności szkoleniowe dla doradców, które prowadzone były przez radcę prawnego. Doradcy w trakcie realizacji projektu udzielili porad więźniom z Zakładu Karnego w Siedlcach, Pińczowie i Włodawie oraz z Aresztu Śledczego w Wejherowie i Białymstoku.

Aby przyczynić się do rozwoju poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu garwolińskiego i umożliwić większy dostęp do bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich dla osób bardzo ubogich, których nie stać na dojazd do Garwolina, lub nie mogą tego uczynić ze względów zdrowotnych, utworzono dwa nowe Punkty Doradcze na terenie dwóch gmin powiatu garwolińskiego Górzna i Pilawy. Punkty te były czynne dwa razy w miesiącu po trzy godziny. Lokale zapewniły władze samorządowe gmin i były oznakowane banerami informującymi o realizacji w/w projektu i jego źródłach finansowania. Utworzono również stronę internetową www.bpo-garwolin.pl, na której zamieszczane są wszelkie informacje związane z projektem. Przeprowadzono szereg szkoleń (warsztatów) dla młodzieży trzech szkół ponadgimnazjalnych powiatu garwolińskiego z zakresu wiedzy i świadomości obywatelskiej, ekologicznej i promocji wolontariatu, w tym w szczególności obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu 2011. Szkolenia odbyły się w:

  1. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie – 16.11.2011r. (54 osoby, dwa szkolenia)
  2. Zespole Szkół Rolniczych w Miętnem – 14.12.2011r. (45 osób, dwa szkolenia)
  3. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sobolewie – 14.11.2011r. (62 osoby, dwa szkolenia)

Jako miernik przyjęto ilość faktycznie przeszkolonych uczniów. W sumie odbyło się 6 szkoleń, w którym wzięło udział 161 uczniów. Celem zajęć było zapoznanie młodzieży z zasadami aktywnego słuchania i komunikowania, prezentacja sposobów podejmowania decyzji, określenie norm obowiązujących w społeczeństwie, odróżnienie norm prawa od innych norm, uświadomienie młodzieży istoty dokonywania wyborów i ich wpływu na życie każdej jednostki. Program szkolenia zawierał również zagadnienia z zakresu promocji i wspierania wolontariatu, w tym w szczególności obchody Europejskiego Roku Wolontariatu 2011, oraz zagadnienia z zakresu świadomości ekologicznej pod hasłem ,,Chrońmy nasz świat dla przyszłych pokoleń (właściwa gospodarka surowcami i paliwami kopalnymi a także wodą i żywnością) w myśl zasady ,,Mniejszym kosztem osiągnąć więcej". W roku 2012 również przeprowadzono 6 szkoleń.