Szkolenia

Szkolenia odbyły się w:

  1. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie – 05.12.2012r. (46 osób, dwa szkolenia)
  2. Zespole Szkół Rolniczych w Miętnem – 28.11.2012r.. (46 osób, dwa szkolenia)
  3. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sobolewie – 03.12.2012r. (65 osob, dwa szkolenia) W zajęciach uczestniczyło 157 osób.

We wszystkich szkoleniach w ramach całego projektu wzięło udział 318 uczniów. W 2012 roku udzielono 1691 porad dla 1522 klientów (plan 1500). Razem w całym projekcie udzielono 2553 porady dla 2325 klientów. Szkolenia przeprowadziła doświadczona trenerka, edukator, dydaktyk z zakresu przedsiębiorczości, realizowała zadania publiczne Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie praw człowieka, animator Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Siedlcach.

Od 01.06.2011r Stowarzyszenie POMOCNA DŁOŃ w Garwolinie realizuje projekt „Biuro Porad Obywatelskich – świadomie i aktywnie w nową jakość życia – edycja II+”, który stanowi kontynuację projektu „BPO – świadomie i aktywnie w nową jakość życia” realizowanego przez to Stowarzyszenie w latach 2009 – 2010. Projekt skierowany jest do mieszkańców Garwolina i powiatu garwolińskiego i ma na celu polepszenie sytuacji życiowej mieszkańców powiatu garwolińskiego znajdujących się w trudnej sytuacji, zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych społecznie, zwiększenie ich udziału w samodzielnym rozwiązaniu swoich problemów, zwiększenie dostępności bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich oraz podniesienie świadomości prawnej i obywatelskiej. Cel ten realizowany jest przez:
  1. Zwiększenie świadomości obywatelskiej i prawnej oraz wsparcie w rozwiązywaniu problemów poprzez prowadzenie Biura Porad Obywatelskich i udzielanie porad prawnych i obywatelskich dla wszystkich mieszkańców powiatu garwolińskiego.
  2. Rozwój poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu garwolińskiego zapewniającego zwiększenie dostępu do bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich poprzez utworzenie dwóch nowych Punktów Doradczych na terenie dwóch gmin Górzna i Pilawy.
  3. Podniesienie świadomości obywatelskiej 300 uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu garwolińskiego poprzez przeprowadzenie szkoleń (warsztatów) z zakresu wiedzy i świadomości obywatelskiej
  4. Zwiększenie liczby kobiet objętych pomocą psychologiczną zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie z terenu powiatu garwolińskiego
  5. Propagowanie idei poradnictwa obywatelskiego i zwiększenie współpracy między BPO a władzami samorządowymi i przedstawicielami 13 Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej powiatu garwolińskiego poprzez prowadzony przez BPO monitoring zagrożeń społecznych oraz raportowanie o stanie zagrożeń

Aby rozwiązać problem bezpłatnego dostępu do poradnictwa prawnego i obywatelskiego na terenie powiatu garwolińskiego, w ramach projektu prowadzone jest BPO w Garwolinie oraz dwa nowo utworzone Punkty Doradcze w dwóch gminach powiatu - Górznie i Pilawie. Doradcy pracujący w Biurze udzielają porad zgodnie z zasadami pracy biura którymi są: bezpłatność , bezstronność, otwartość dla wszystkich, poufność, niezależność, aktualność i rzetelność informacji. Realizując projekt biuro jest otwarte dla wszystkich, jednak w pierwszej kolejności oferta kierowana jest do beneficjentów pomocy społecznej i bezrobotnych, bezradnych życiowo i zagrożonych wykluczeniem oraz osób starszych – emerytów i rencistów. W projekcie uczestniczy psycholog, ponieważ do biura zgłaszają się często ofiary przemocy w rodzinie oraz ludzie załamani sytuacją w jakiej się znaleźli. Tu pomoc psychologa jest niezbędna. W związku z tym, że główną przyczyną problemów i kłopotów zgłaszających się po poradę jest ich bardzo niska świadomość obywatelska, w projekcie podjęto próbę przeprowadzenia działań profilaktycznych w tym zakresie już na poziomie szkolnym w postaci programu edukacyjno-wychowawczego w zakresie świadomości obywatelskiej. Działania te pozwolą wyeliminować błędy i poprawią jakość życia przyszłych potencjalnych klientów biura. W związku z powyższym w ramach projektu, BPO przeprowadzi szereg szkoleń o charakterze warsztatowym w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu garwolińskiego. Prowadzone zajęcia z zakresu podstawowej wiedzy obywatelskiej mają na celu budowanie i wzmacnianie świadomości obywatelskiej młodych ludzi. Wykorzystując tę możliwość, że BPO udziela porad w bardzo szerokim zakresie (mieszkania, przestępczość, rodzina, roszczenia i zobowiązania finansowe, urzędy i sądy, własność (rzeczy ruchome i nieruchomości), świadczenia i zasiłki, zadłużenia, zatrudnienie, zdrowie i dla wszystkich mieszkańców powiatu garwolińskiego a więc posiada aktualną wiedzę nt. zagrożeń społecznych w konkretnym mieście czy gminie powiatu garwolińskiego, jest w stanie prowadzić ciągły monitoring zagrożeń społecznych. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji BPO sporządza raporty i przekazuje je zainteresowanym urzędom miast i gmin w powiecie garwolińskim w celu właściwego kształtowania strategii rozwoju na następne lata. Wartością dodaną projektu jest współpraca Biura Porad Obywatelskich z Zakładami Karnymi w całej Polsce (Z.K. Siedlce, Warszawa, Radom, Wołów, Płock, Sztum, Włodawa). BPO bezpłatnie pomaga skazanym w dochodzeniu swoich praw dostarczając im przygotowane dla nich poradniki. Realizowany projekt w dużym stopniu przyczynia się do poprawy powszechnego dostępu do informacji i pomocy prawnej skutkującej osiągnięciu spójności społeczno-gospodarczej. Realizacja projektu zaplanowana jest do końca 2012 roku. Powyższe działania finansują: Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Urząd Miasta Garwolin Urząd Gminy Garwolin.